טעינת סרט העברה של Zebra‏ – ZD611R
טעינת סרט העברה של Zebra‏ – ZD611R
View content for :
Product:

טעינת סרט העברה של Zebra‏ –
ZD611R

למדפסת יש מערכת סרט באורך 74 מ'.
לפני ביצוע הצעדים הבאים, הכן את הסרט על-ידי הוצאתו מהאריזה ושחרור הרצועה הדביקה שלו.
מציג את תכונות סרט ההעברה של Zebra.
1 - חריץ (נדרש בצד שמאל של סרט ההעברה התרמית של Zebra)
2 - פס דביק
3 - חריץ ימני (לא ניתן לשימוש על-ידי מערכת כונן סרט)
ודא שהסרט וליבת הסרט הריקה כוללים חריצים בצד שמאל של ליבות הסרט, כמוצג לעיל.
 1. כשהמדפסת פתוחה, הנח ליבת סרט ריקה על צירי איסוף הסרט של המדפסת. דחוף את צד ימין של הליבה הריקה לעבר הציר המחובר לקפיץ (צד ימין). ישר את הליבה ביחס למרכז הטבור השמאלי של ציר הסרט, וסובב את הליבה עד שהחריצים יתיישרו ויינעלו.
  האריזה כוללת ליבת איסוף סרט לשימוש ראשוני. לאחר מכן, עבור גליל הסרט הבא, יש להשתמש בליבת ההזנה הריקה של ציר הסרט.
 2. שים גליל סרט חדש על ציר הזנת הסרט התחתון של המדפסת. דחוף אותו אל הציר הימני ונעל את הצד השמאלי כפי שעשית בעת התקנת ליבת האיסוף.
  מציג טעינת סרט בצירי הסרט.
 3. חבר את הסרט לליבת האיסוף. השתמש בפס הדביק על גלילים חדשים; במקרים אחרים ברצועת סרט דקה. ישר את הסרט כך שייאסף על הליבה בצורה ישרה.
  מציג את הסרט מתחבר ומסתובב על ליבת האיסוף.
 4. סובב את טבור איסוף הסרט כאשר החלק העליון נע לעבר הצד האחורי כדי למתוח את הסרט. סיבוב הטבור עוזר לסיים את הכוונון של מיקום סרט האיסוף בהתאם לגליל סרט האספקה. הסרט צריך לכסות את מוביל הסרט באופן מלא.
 5. ודא שהמדיה טעונה ומוכנה להדפסה וסגור את מכסה המדפסת.
 6. אם המדפסת דולקת, לחץ על הלחצן
  FEED
  (הזנה) כך שהמדפסת תקדם מדיה באורך מינימלי של 20 ס"מ (8 אינץ'), כדי למתוח את הסרט (כך שלא יהיה רפוי או מקומט) וליישרו במקומו על הצירים. אחרת, המתן להפעלת המדפסת והשלם את הוראות המדפסת בפרק זה.
 7. שנה את הגדרת מצב ההדפסה מהדפסה תרמית ישירה להעברה תרמית, כדי להגדיר את פרופילי הטמפרטורה של המדפסת למדיית העברה תרמית. ניתן לבצע זאת באמצעות מנהל התקן המדפסת, תוכנית עיצוב המדבקות ZebraDesigner או פקודות תכנות מדפסת.
  • בעת שליטה במדפסת באמצעות תכנות ZPL, עיין בפקודה Media Type (סוג מדיה) (
   ^MT
   )של ZPL II‎ (פעל לפי ההוראות ב-ZPL Programming Guide (מדריך למתכנתים של ZPL)).
  • בעת שליטה במדפסת באמצעות EPL Page Mode, עיין בפקודה
   Options
   (
   O
   ) EPL (פעל לפי ההוראות במדריך למתכנת של EPL Page Mode).
כדי לאמת את שינוי המצב מהדפסה תרמית ישירה להדפסה בהעברה תרמית, ראה בדיקת הדפסה עם דוח התצורה כדי להדפיס מדבקת תצורה. השדה
PRINT METHOD
(שיטת הדפסה)
THERMAL-TRANS
במדבקת מצב התצורה של המדפסת.