Connection (חיבור)WLANWLAN Country Code (קוד מדינה לתקשורת WLAN)
Connection (חיבור)WLANWLAN Country Code (קוד מדינה לתקשורת WLAN)
View content for :
Product:

Connection (חיבור)
WLAN
WLAN Country Code (קוד מדינה לתקשורת WLAN)

קוד המדינה מגדיר את תקן המדינה שלפיו תקשורת הרדיו האלחוטית מוגדרת כעת.
רשימת קודי המדינות ספציפית לכל אחת מהמדפסות ותלויה בדגם המדפסת ובתצורת תקשורת הרדיו האלחוטית שלה. הרשימה כפופה לשינויים, להוספה או למחיקה עם עדכוני קושחה ככל שיהיו, בכל זמן וללא הודעה.
כדי לקבוע את קודי המדינה הזמינים במדפסת, הפעל את הפקודה
! U1 getvar "wlan"
כדי להחזיר את כל הפקודות הקשורות להגדרות WLAN. אתר את הפקודה
wlan.country.code
בתוצאות ועיין ברשימת קודי המדינות הזמינים במדפסת.
פקודת SGD בשימוש:
wlan.country_code