Connection (חיבור)Networks (רשתות)Primary Network (רשת עיקרית)
Connection (חיבור)Networks (רשתות)Primary Network (רשת עיקרית)
View content for :
Product:

Connection (חיבור)
Networks (רשתות)
Primary Network (רשת עיקרית)

הצג או שנה את ההגדרה הקובעת אם שרת ההדפסה הקווי או האלחוטי נחשב כעיקרי. תוכל לבחור מי מהם יהיה העיקרי.
מציג את מסך התפריט Wizards (אשפים).
ערכים קבילים:
Wired (קווי), WLAN (אלחוטי)
פקודות ZPL קשורות:
‎^NC
פקודת SGD בשימוש:
ip.primary_network