הפעלת בדיקת אבחון תקשורת
הפעלת בדיקת אבחון תקשורת

הפעלת בדיקת אבחון תקשורת

בדיקת אבחון התקשורת היא כלי פתרון בעיות לבדיקת החיבור בין המדפסת לבין המחשב המארח.
כאשר המדפסת נמצאת במצב אבחון, היא מדפיסה את כל הנתונים המתקבלים מהמחשב המארח בתווי ASCII רגילים, כאשר הערכים ההקסדצימליים מוצגים מתחת לטקסט ה-ASCII. המדפסת מדפיסה את כל התווים שמתקבלים, לרבות תווי בקרה כגון CR (החזרת גררה).
מציג דוגמה לתדפיס של בדיקת אבחון תקשורת.
 1. ודא שטעונה מדיה וכי המדפסת מופעלת.
 2. הגדר את רוחב ההדפסה, כאשר הערך המרבי שלו יהיה שווה לרוחב המדבקה שבה אתה משתמש לצורך הבדיקה.
 3. לחץ לחיצה ממושכת על
  Pause
  (השהיה) +
  FEED
  (הזנה) למשך שתי שניות. כאשר פעיל, נורית החיווי
  STATUS
  (מצב) תעבור בין ירוק לבין צהוב.
  המדפסת עוברת למצב אבחון ומדפיסה על מדבקת הבדיקה את כל הנתונים המתקבלים מהמחשב המארח.
 4. עיין במדבקת הבדיקה לאיתור קודי שגיאה. במקרה של שגיאות, בדוק אם פרמטרי התקשורת נכונים.
  השגיאות המוצגות במדבקת הבדיקה הן כדלהלן:
  • FE מציינת שגיאת מסגור.
  • OE מציינת שגיאת גלישה.
  • PE מציינת שגיאת זוגיות.
  • NE מציינת רעש.
לחץ לחיצה ממושכת על
Pause
(השהיה) +
FEED
(הזנה) למשך שתי שניות או כבה את המדפסת (O) ולאחר מכן הפעל שוב כדי לצאת מבדיקה עצמית זו ולחזור לפעולה רגילה.