System (מערכת) Settings (הגדרות) Head Close Action (פעולה בסגירת ראש הדפסה)
System (מערכת) Settings (הגדרות) Head Close Action (פעולה בסגירת ראש הדפסה)
View content for :
Product:

System (מערכת)
Settings (הגדרות)
Head Close Action (פעולה בסגירת ראש הדפסה)

הגדר את הפעולה שהמדפסת תבצע במהלך סגירת ראש ההדפסה.
מציג את מסך התפריט Wizards (אשפים).
ערכים קבילים:
CALIBRATE
(כיול)– כיול של הרמות וערכי הסף של החיישן, קביעת אורך המדבקה, והזנה של המדיה עד למערך הבא.
FEED
(הזנה)– הזנה של המדבקות עד לנקודת הרגיסטרציה הראשונה.
LENGTH
(אורך)– קביעת אורך המדבקה באמצעות ערכי החיישן הנוכחיים והזנת המדיה עד למערך הבא.
NO MOTION
(ללא תנועה)– מתן הוראה למדפסת לא להזיז את המדיה. תידרש להבטיח ידנית כי המערך ממוקם כהלכה, או ללחוץ על לחצן
FEED
(הזנה) כדי למקם את המערך הבא (מרווח בין מדבקות).
SHORT CAL
(כיול קצר) — הגדרת ספי המדיה והרשת מבלי לשנות את שבח החיישן, קביעת אורך המדבקה, והזנת המדיה עד למערך הבא.
פקודות ZPL קשורות:
‎^MF
פקודת SGD בשימוש:
ezpl.head_close_action
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Calibration (כיול)