Ethernet‏ (‏LAN‏, RJ-45)
Ethernet‏ (‏LAN‏, RJ-45)
View content for :
Product:

Ethernet‏ (‏LAN‏, RJ-45)

התחבר למדפסת בעזרת כבל Ethernet קווי.
המדפסת דורשת כבל Ethernet מסוג UTP RJ45 (1) בעל דירוג CAT 5 ומעלה.
המדפסת כוללת שרת הדפסה רשתית מובנה. לקבלת מידע נוסף על הגדרת המדפסת לפעולה ברשת מבוססת Ethernet תואמת, עיין במדריך למשתמש Wired and Wireless Print Server (מדריך למשתמש בשרת הדפסה קווי ואלחוטי). חובה להגדיר את המדפסת לשימוש ברשת שלך. ניתן לגשת לשרת ההדפסה המובנה במדפסת שלך באמצעות דפי האינטרנט של שרת ההדפסה של המדפסת.
מציג את כבל Ethernet הקווי המחובר למדפסת.

נוריות חיווי מצב/פעולה של Ethernet

למחבר Ethernet במדפסת יש שתי נוריות חיווי מצב/פעילות הנראות חלקית כדי לספק מידע ממשק במחבר. למדפסת יש נוריות חיווי בממשק המשתמש לבדיקת מצב הפעולה ברשת של המדפסת. לקבלת פרטים נוספים, ראה משמעות התבניות של נוריות החיווי.
מצב נורית LED
תיאור
שתי הנוריות כבויות
לא זוהה קישור Ethernet
ירוק
זוהה קישור ‎100 Mbps
ירוק עם הבהוב כתום
זוהו קישור ‎100 Mbps ופעילות Ethernet
כתום
זוהה קישור ‎10 Mbps
כתום עם הבהוב ירוק
זוהו קישור ‎10 Mbps ופעילות Ethernet

הקצאת כתובת IP לגישה דרך רשת

כל ההתקנים ברשת Ethernet (רת"מ ורת"מ אלחוטית) זקוקים לכתובת IP (פרוטוקול אינטרנט) ברשת. כתובת IP של המדפסת נדרשת לגישה למדפסת לצורכי הדפסה ולהגדרת התצורה של המדפסת. חמש הדרכים להקצאת כתובת IP הן:
 • DHCP‏ (פרוטוקול תצורת מארח דינאמי, Dynamic Host Configuration Protocol‏)‎ (הגדרת ברירת המחדל)
 • Zebra Setup Utilities (כלי העזר להתקנה של Zebra) (כולל מנהל התקן המדפסת ZebraDesigner עבור Windows)
 • Telnet
 • יישומים לנייד
 • ZebraNet Bridge

DHCP לרשתות פרטיות

לפי ברירת המחדל, המדפסת מוגדרת לפעולה ברת"מ Ethernet או ברשת Wi-Fi באמצעות DHCP. הגדרה זו מיועדת בעיקר לרשתות פרטיות. הרשת מספקת באופן אוטומטי כתובת IP רשתית חדשה בכל פעם שמפעילים את המדפסת. מנהל התקן ההדפסה של Windows מתחבר למדפסת באמצעות כתובת IP סטטית. יהיה צורך לשנות את כתובת IP המוגדרת במנהל ההתקנים של המדפסת כדי שתתאפשר לו גישה למדפסת, אם כתובת IP המוקצית השתנתה לאחר ההתקנה הראשונית של המדפסת.

רשתות מנוהלות

השימוש במדפסת ברשת מובנית (רת"מ או Wi-Fi) דורש שמנהל הרשת יקצה כתובת IP סטטית למדפסת, ויבצע הגדרות אחרות הנדרשות לפעולה תקינה ברשת.

 • User ID (מזהה משתמש):
  admin
 • Password (סיסמה):
  1234