Applicator (אפליקטור)Print (הדפסה)Applicator Reprint (הדבקה חוזרת עם האפליקטור)
Applicator (אפליקטור)Print (הדפסה)Applicator Reprint (הדבקה חוזרת עם האפליקטור)
View content for :
Product:

Applicator (אפליקטור)
Print (הדפסה)
Applicator Reprint (הדבקה חוזרת עם האפליקטור)

ציין אם נדרש ערך גבוה או נמוך כדי שהאפליקטור יוכל להדפיס שוב את המדבקה.
הופכת את הפקודה
‎~PR
לזמינה או ללא זמינה, שבמצבה הזמין מדפיסה שוב את המדבקה שהודפסה לאחרונה. היא גם הופכת את הלחצן
Reprint
(הדפס שוב) לזמין במסך
הבית
.
ערכים קבילים:
נמוך
גבוה
פקודות ZPL קשורות:
‎^JJ
‎~PR
פקודת SGD בשימוש:
device.applicator.reprint