Print (הדפסה)Label Position (מיקום מדבקה)Tear Line Offset (היסט קו תלישה)
Print (הדפסה)Label Position (מיקום מדבקה)Tear Line Offset (היסט קו תלישה)
View content for :
Product:

Print (הדפסה)
Label Position (מיקום מדבקה)
Tear Line Offset (היסט קו תלישה)

קבע את המיקום בו המדפסת תעצור לצורך הסרת מדבקת תלישה.
במידת הצורך, הסט את מיקום המדיה על תכונת התלישה לאחר ההדפסה.
  • מספרים נמוכים יותר מכניסים את המדיה למדפסת על-פי מספר הנקודות המוגדר (קו התלישה מתקרב לשולי המדבקה שזה עתה הודפסה).
  • מספרים גבוהים יותר מוציאים מהמדפסת פס מדיה ארוך יותר (קו התלישה מתקרב לשוליים הקדמיים של המדבקה הבאה).
ערכים קבילים:
‎–120 עד ‎+120
פקודות ZPL קשורות:
‎~TA
פקודת SGD בשימוש:
media.printmode
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
General Setup (הגדרה כללית)
Tear Off (תלישה)