Print (הדפסה)Sensors (חיישנים)Print:‎ (הדפס:)Sensor Profile (פרופיל חיישן)
Print (הדפסה)Sensors (חיישנים)Print:‎ (הדפס:)Sensor Profile (פרופיל חיישן)
View content for :
Product:

Print (הדפסה)
Sensors (חיישנים)
Print:‎ (הדפס:)
Sensor Profile (פרופיל חיישן)

הצגת הגדרות החיישן בהשוואה לקריאות החיישן הממשיות. כדי לפרש את התוצאות, עיין ב-Sensor Profile (פרופיל חיישן).
Transmissive (טרנסמיסיבית) (מדיה ונייר מגן שקופים) - משמשת לחישת מרווח/רשת למדבקות בסיסיות ולמדיה רציפה.
Reflective (רפלקטיבית) - משמשת לזיהוי סימן/קו שחור וחריצים/חורים בגב המדיה. סימנים וחורים שחורים אינם מחזירים אור.
פקודות ZPL קשורות:
‎~JG
מקשי לוח הבקרה:
החזק את הלחצנים
FEED
(הזנה) +
CANCEL
(ביטול) במהלך הדלקת המדפסת.
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Print Listings on Label(הדפסת רשימות על מדבקה)