תכנות ZPL לניהול זיכרון
תכנות ZPL לניהול זיכרון

תכנות ZPL לניהול זיכרון

תכנות עבור ניהול זיכרון ומתן שם לקבצים מפורט.
ל-ZPL יש מיקומי זיכרון מדפסת שונים המשמשים להפעלת המדפסת, הרכבת תמונת ההדפסה, אחסון תבניות (טפסים), גרפיקה, גופנים והגדרות תצורה.
דרישות מתן שם לקובצי מדפסת:
 • ZPL מטפלת בתבניות (טפסים), בגופנים ובגרפיקה כאילו היו קבצים; ומיקומי הזיכרון כאילו היו כוננים בסביבת מערכת ההפעלה DOS:
  • מתן שמות לאובייקטים בזיכרון: עד 16 תווי אותיות וספרות ולאחריהם שלושה תווי אותיות וספרות לסיומת הקובץ, לדוגמה, 123456789ABCDEF.TTF.
  • מדפסות ZPL ישנות בעלות גרסת קושחה V60.13 ומוקדמות יותר יכולות להשתמש רק במבנה שם הקובץ 8.3 ולא במבנה שם הקובץ 16.3 הנוהג כיום.
 • מאפשרת להעביר אובייקטים בין מיקומי זיכרון ולמחוק אובייקטים.
 • תומכת ברשימת קבצים במבנה ספריית DOS בתדפיסים או בדוח מצב למארח.
 • מאפשרת שימוש בתווים כלליים (
  *
  ) בגישה לקבצים.

פקודות ניהול אובייקטים ודוח מצב

פקודה
שם
תיאור
‎^WD
הדפס מדבקת ספרייה
מדפיסה רשימה של אובייקטים וברקודים וגופנים הנמצאים בזיכרון בכל מיקומי הזיכרון הניתנים למיעון.
~WC
הדפס מדבקת תצורה
מדפיסה קבלת (מדבקת) מצב תצורה זהה לנוהל הבהוב אחד של לחצן
הזנה
.
‎^ID
מחיקת אובייקט
מחיקת אובייקטים מזיכרון המדפסת.
‎^TO
העברת אובייקט
משמשת להעתקה של אובייקט או קבוצת אובייקטים מאזור זיכרון אחד לאחר.
‎^CM
שינוי הקצאת אות הזיכרון
מקצה מחדש הקצאת אות לאזור זיכרון של המדפסת.
‎^JB
הפעלת הבזק זיכרון
דומה לאתחול דיסק - מחיקת כל האובייקטים ממיקומי הזיכרון שהוגדרו B:‎ או E:‎
‎~JB
איפוס זיכרון אופציונלי
דומה לאתחול דיסק - מחיקת כל האובייקטים ממיקום הזיכרון B:‎ (אופציית מפעל).‎
‎~DY
הורד אובייקטים
הורדה והתקנה של מגוון רחב של אובייקטי תכנות שימושיים של המדפסת: גופנים (OpenType ו-TrueType), גרפיקה וסוגי נתונים אחרים של אובייקטים. המלצה: השתמש ב-ZebraNet Bridge להורדת גרפיקה וגופנים למדפסת.
‎~DG
הורד גרפיקה
מורידה ייצוג ASCII Hex של תמונת הגרפיקה. פקודה זו משמשת את ZebraDesigner‎ (יישום יצירת המדבקות) להורדת גרפיקה.
‎^FL
קישור גופנים
מצמידה גופן TrueType משני לגופן TrueType ראשי לצורך הוספת תווים מיוחדים.
‎^LF
הצג קישורי גופנים
מדפיסה רשימה של גופנים מקושרים.
‎^CW
מזהה גופן
מקצה תו אלפאנומרי יחיד כשם נוסף לגופן המאוחסן בזיכרון.
לא ניתן להעתיק, לשכפל או לשחזר גופני ZPL שהותקנו במפעל אל המדפסת שלך על-ידי טעינה מחדש או עדכון של הקושחה. אם גופני ZPL בעלי רישיון מוגבל אלה יוסרו באמצעות פקודה למחיקת אובייקטים מפורשת של ZPL, יהיה צורך לרכוש אותם מחדש או להתקין אותם מחדש באמצעות כלי עזרה להפעלה ולהתקנה של גופנים. לגופני EPL אין מגבלה כזו.