דוח פרופיל חיישן
דוח פרופיל חיישן

דוח פרופיל חיישן

השתמש בדוח זה כדי לזהות בעיות במיקום חיישן ובחישה.
השתמש בתמונת פרופיל החיישן (אשר תודפס על פני מספר מדבקות או תגיות) כדי לפתור בעיות במצבים הבאים:
 • המדפסת מתקשה בזיהוי המרווחים (מערכים) בין המדבקות.
 • המדפסת מזהה בטעות אזורים מודפסים מראש במדבקה כאילו היו מרווחים (מערכים).
שימוש בלחצנים בממשק המשתמש
 1. כבה את המדפסת.
 2. בעת הדלקת המדפסת, החזק את הלחצנים
  FEED
  (הזנה) +
  CANCEL
  (ביטול) לחוצים.
 3. החזק את הלחצנים
  FEED
  (הזנה) +
  CANCEL
  (ביטול) עד שנורית החיווי
  STATUS
  (מצב) תהיה נורית החיווי היחידה שמאירה.
באמצעות ZPL
שלח את הפקודה
~JG
למדפסת. לקבלת מידע נוסף על פקודה זו עיין ב-Zebra Programming Guide (מדריך התכנות של Zebra).
השווה את התוצאות שלך לדוגמאות המוצגות בנושא זה. אם הכרחי לכוונן את רגישות החיישנים, כייל את המדפסת (ראה מצב כיול מדיה ידני).

זיהוי רכיבים של פרופיל חיישן

 • השורה המכונה MEDIA‏ (מדיה) (1) בפרופיל החיישן מציינת את קריאות חיישן המדיה.
 • הגדרות הסף של חיישן המדיה מצוינות על-ידי הסימון WEB (רשת) (2).
 • סף יציאת המדיה מצוין על-ידי הסימון OUT (יציאה) (3).
 • נקודות השיא כלפי מעלה (4) מציינות מרווחים בין מדבקות (מערך/מרווח).
 • הקווים בין נקודות השיא (5) מציינים היכן מדבקות ממוקמות.
 • השורה הממוספרת בחלק העליון (6) מספקת מדידה בנקודות מתחילת התדפיס.
אם תשווה את תדפיס פרופיל החיישנים לאורך המדיה, המרווח בין נקודות השיא יהיה זהה לזה של המרווחים על המדיה. אם המרווחים שונים, ייתכן שהמדפסת מתקשה בזיהוי מיקום המרווחים.
פרופיל חיישן (מדיית מערך/מרווח)
מציג את פרופיל החישה הטרנסמיסיבית של רכיבי פרופיל החיישן (מדיית מערך/מרווח)
פרופיל חיישן (סימן שחור, מדיית תגית)
מציג את פרופיל החישה הרפלקטיבית של רכיבי פרופיל החיישן (סימן שחור, מדיית תגית)