Storage (אחסון)USBCopy: (העתק:)Files to USB (קבצים ל-USB)
Storage (אחסון)USBCopy: (העתק:)Files to USB (קבצים ל-USB)
View content for :
Product:

Storage (אחסון)
USB
Copy: (העתק:)
Files to USB (קבצים ל-USB)

בחר קבצים מהמדפסת לאחסון בכונן USB.
 1. הכנס כונן USB ליציאת מארח ה-USB של המדפסת. המדפסת תציג את הקבצים הזמינים.
 2. גע ב
  תיבה
  לצד הקבצים הרצויים. זמינה גם האפשרות
  Select All
  (בחר הכל).
 3. גע ב
  סימן הביקורת
  כדי להעתיק את הקבצים הנבחרים.
פקודת SGD בשימוש:
usb.host.write_list