הבעיה: קיימת נורית חיווי אדומה בסוללה
הבעיה: קיימת נורית חיווי אדומה בסוללה

הבעיה: קיימת נורית חיווי אדומה בסוללה

מצב

הסוללה היא בעלת מצב תקלה מזוהה.

הגורם: כשל סוללה

הסוללה הגיעה לסוף אורך החיים השימושי שלה או קיימת תקלת רכיב ראשית.

הגורם: הסוללה חמה או קרה מדי

תיקון: בדוק והחלף את הסוללה, במידת הצורך.

תמיכת מדפסת פנימית - פעולת מפעיל
  1. הסר את הסוללה מהמדפסת ובדוק את מצב הטעינה על-ידי טעינת הסוללה.
  2. אפשר לסוללה להתקרר או להתחמם לטמפרטורת הסביבה ובדוק שוב את טעינת הסוללה.
  3. הכנס סוללה חדשה טעונה במלואה למדפסת והשלך בבטחה את הסוללה בהתאם לדרישות האזור.