System (מערכת) Settings (הגדרות) Set Password (הגדרת סיסמה)
System (מערכת) Settings (הגדרות) Set Password (הגדרת סיסמה)
View content for :
Product:

System (מערכת)
Settings (הגדרות)
Set Password (הגדרת סיסמה)

הגדר סיסמת מדפסת חדשה עבור פריטי התפריט המוגנים על-ידי הפרמטר הקודם.
מציג את מסך התפריט Wizards (אשפים).
ערכים קבילים:
הספרות 0 עד 9
סיסמת ברירת המחדל של המדפסת היא 1234.
פקודות ZPL קשורות:
^KP