System (מערכת) Settings (הגדרות) Restore Defaults (שחזר ברירות מחדל)
System (מערכת) Settings (הגדרות) Restore Defaults (שחזר ברירות מחדל)
View content for :
Product:

System (מערכת)
Settings (הגדרות)
Restore Defaults (שחזר ברירות מחדל)

משחזר הגדרות ספציפיות של המדפסת, שרת ההדפסה והרשת בחזרה להגדרות ברירת המחדל של היצרן.
מציג את מסך התפריט Wizards (אשפים).
היזהר בעת טעינת ברירות המחדל מאחר שתצטרך לטעון מחדש את כל ההגדרות ששינית באופן ידני. פריט תפריט זה זמין דרך שני תפריטי משתמש שלכל אחד מהם ערכי ברירת מחדל שונים.
ערכים קבילים:
PRINTER
(מדפסת)– שחזור כל הגדרות המדפסת, פרט להגדרות הרשת, בחזרה להגדרות ברירת המחדל של היצרן. היזהר בעת טעינת ברירות המחדל מאחר שתצטרך לטעון מחדש את כל ההגדרות ששינית באופן ידני.
NETWORK
(רשת)– אתחול שרת ההדפסה הקווי או האלחוטי של המדפסת. בשרת הדפסה אלחוטי, המדפסת גם משויכת מחדש לרשת האלחוטית שלך.
LAST SAVED
(נשמרו לאחרונה)– טעינת ההגדרות מהשמירה הקבועה האחרונה.
NO MOTION
(ללא תנועה)– מתן הוראה למדפסת לא להזיז את המדיה. תידרש להבטיח ידנית כי המערך ממוקם כהלכה, או ללחוץ על לחצן
FEED
(הזנה) כדי למקם את המערך הבא (מרווח בין מדבקות).
SHORT CAL
(כיול קצר) — הגדרת ספי המדיה והרשת מבלי לשנות את שבח החיישן, קביעת אורך המדבקה, והזנת המדיה עד למערך הבא.
פקודות ZPL קשורות:
PRINTER (מדפסת) —
^JUF
NETWORK (רשת) —
^JUN
LAST SAVED (נשמרו לאחרונה) —
^JUR
מקשי לוח הבקרה:
PRINTER (מדפסת) — החזק את הלחצנים
FEED
(הזנה) +
PAUSE
(השהיה) לחוצים במהלך ההדלקה כדי לאפס את פרמטרי המדפסת לערכים שקבע היצרן.
דף האינטרנט של המדפסת:
PRINTER (מדפסת) —
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Restore Default Configuration (שחזור תצורת ברירת המחדל)
NETWORK (רשת) —
Print Server Settings (הגדרות שרת הדפסה)
Reset Print Server
(איפוס שרת הדפסה)
LAST SAVED (נשמרו לאחרונה) —
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Restore Saved Configuration (שחזור תצורה שנשמרה)