יחידת חיתוך אופציונלית
יחידת חיתוך אופציונלית
View content for :
Product:

יחידת חיתוך אופציונלית

יחידת החיתוך האופציונלית היא ערכת שדרוג מדפסת Link-OS בגודל
2 אינץ'
עבור משפחת המדפסות.
יחידת חיתוך
יחידת חיתוך במדפסת סגורה
‎1‎
חריץ יציאת מדיה
‎2‎
מודול יחידת חיתוך