RFIDRFID Program Position (מיקום תוכנית RFID)
RFIDRFID Program Position (מיקום תוכנית RFID)
View content for :
Product:

RFID
RFID Program Position (מיקום תוכנית RFID)

אם מיקום התכנות המבוקש (מיקום קריאה/כתיבה) אינו מושג על-ידי כיול תגית RFID, ניתן לציין ערך.
ערכים קבילים:
F0
עד
Fxxx
(כאשר xxx הוא אורך המדבקה במילימטרים או 999, הקטן מביניהם)– תזין את המדבקה קדימה לפי האורך שצוין ותתחיל בתכנות.
B0
עד
B30
– המדפסת מבצעת החזרה לאחור של המדבקה לפי האורך שצוין ומתחילה בתכנות. כדי לקחת בחשבון את ההזנה לאחור, אפשר פריסה החוצה של נייר מגן המדיה הריקה לעבר חזית המדפסת תוך כדי השימוש במיקום התכנות מאחור.
פקודות ZPL קשורות:
‎^RS
פקודת SGD בשימוש:
rfid.position.program
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
RFID Setup (הגדרת RFID)
PROGRAM POSITION (מיקום תוכנית)