Print (הדפסה)Applicator (אפליקטור)Applicator Port Mode (מצב יציאת אפליקטור)
Print (הדפסה)Applicator (אפליקטור)Applicator Port Mode (מצב יציאת אפליקטור)
View content for :
Product:

Print (הדפסה)
Applicator (אפליקטור)
Applicator Port Mode (מצב יציאת אפליקטור)

שולטת באופן שבו פועל האות "End Print" (סיים הדפסה) של יציאת האפליקטור.
ערכים קבילים:
Off (כבוי)
1 = אות "End Print" ("סיים הדפסה) גבוה במצב רגיל, ונמוך רק כאשר המדפסת מניעה מדבקה קדימה.
2 = אות "End Print" ("סיים הדפסה) נמוך במצב רגיל, וגבוה רק כאשר המדפסת מניעה מדבקה קדימה.
3 = אות "End Print" ("סיים הדפסה) גבוה במצב רגיל, ונמוך למשך 20 אלפיות שנייה לאחר הדפסה ומיקום של המדבקה.
4 = אות "End Print" ("סיים הדפסה) נמוך במצב רגיל, וגבוה למשך 20 אלפיות שנייה לאחר הדפסה ומיקום של המדבקה.
פקודות ZPL קשורות:
‎^JJ
פקודת SGD בשימוש:
device.applicator.end_print