RFIDRFID Calibrate (כיול RFID)
RFIDRFID Calibrate (כיול RFID)
View content for :
Product:

RFID
RFID Calibrate (כיול RFID)

התחל כיול תגית למדיית RFID. (שונה מכיול מדיה וסרט). לאורך התהליך המדפסת מזיזה את המדיה, מכיילת את מיקום תגית ה-RFID וקובעת את ההגדרות המיטביות עבור סוג מדיית ה-RFID שנמצאת בשימוש. הגדרות אלו כוללות את המיקום המתוכנת, רכיב האנטנה שיהיה בשימוש, ועוצמת ההספק לקריאה/כתיבה שתהיה בשימוש. למידע נוסף, ראה RFID Programming Guide 3 (מדריך תכנות RFID 3).
לפני הרצת הפקודה, טען מדיית RFID במדפסת, כייל את המדפסת, סגור את ראש ההדפסה והזן לפחות מדבקה אחת כדי לוודא שכיול התגית יתחיל מהמיקום הנכון.
השאר את כל המשדרים-המגיבים לפני ואחרי התגית שעוברת כיול. באופן זה המדפסת תוכל לקבוע הגדרות RFID שאינן מקודדות את התגית הסמוכה. אפשר פריסה של קטע מדיה אל מחוץ למדפסת, בחזיתה, כדי לאפשר הזנה לאחור במהלך כיול התגית.
פקודות ZPL קשורות:
‎^HR
פקודת SGD בשימוש:
rfid.tag.calibrate