Connection (Veza) Networks (Mreže) Print: Network Info (Odštampaj: informacije o mreži
Connection (Veza) Networks (Mreže) Print: Network Info (Odštampaj: informacije o mreži
View content for :
Product:

Connection (Veza)
Networks (Mreže)
Print: Network Info (Odštampaj: informacije o mreži

Štampa postavke za bilo koji server za štampanje ili Bluetooth uređaj koji je instaliran.
Prikazuje ekran menija Wizards (Čarobnjaci).
Povezane ZPL komande:
~WL
Tasteri kontrolne table:
Držite dugme
CANCEL
2 sekunde tokom uključivanja štampača.
Držite
FEED
+
CANCEL
2 sekunde kada je štampač u stanju spremnosti.
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Print Listings on Label (Štampanje listinga na nalepnicama)