Podešavanje širine štampanja
Podešavanje širine štampanja

Podešavanje širine štampanja

Podesite širinu štampanja da biste sliku postavili na medij.
Širina štampanja mora biti podešena:
  • Pre prve upotrebe štampača.
  • Svaki put kada promenite širinu medijuma koji se koristi.
Širina štampe može da se podesi na sledeći način:
  • Windows upravljački program za štampač ili aplikativni softver kao što je ZebraDesigner™.
  • Upravljanje operacijama štampača pomoću ZPL programiranja; pogledajte komandu Širina štampanja (
    ^PW
    ) (pogledajte ZPL vodič za programiranje).
Povezane ZPL komande:
^PW
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.print_width
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Media Setup (Podešavanje medija)
Print Width (Širina štampanja)