Indikatori i kontrole baterije
Indikatori i kontrole baterije
View content for :
Product:

Indikatori i kontrole baterije

Baterija koristi napajanje štampača i jedno kontrolno dugme.
Opciona baterija štampača ima jednostavan korisnički interfejs sa jednim dugmetom i četiri LED indikatora, za upravljanje i prikazivanje statusa i ispravnosti baterije. Baterija predstavlja UPS (uređaj za neprekidno napajanje) za štampač. Više informacija o korišćenju baterije sa štampačem i o režimima za uštedu energije (režim mirovanja, isključivanje itd.) potražite u odeljku Štampanje sa priključenim postoljem za bateriju i opcionom baterijom.
Kontrole baterije
Prikazuje indikatore baterije, dugme za napajanje i kontrolno dugme.
1 – Prikaz baterije sa zadnje strane
2 – Indikator
Battery Health (Ispravnost baterije)
3 – Indikatori
Charge Level (Nivo napunjenosti)
4 – Dugme za
Battery Control (Upravljanje baterijom)

Dugme
Battery Control (Upravljanje baterijom)

Ovo dugme vam pomaže da upravljate baterijom, u štampaču i izvan njega.
 • Uključivanje baterije
  – pritisnite i otpustite.
  • Aktivira (aktivira napajanje) bateriju iz režima mirovanja ili iz isključenog režima
   . Proverava se ispravnost baterije i status punjenja. Svi indikatori baterije se istovremeno uključuju i isključuju 3 puta. Operater sada ima jedan minut da uključi štampač pre nego što se baterija vrati u prethodni režim mirovanja ili isključeni režim.
  • Baterija prikazuje nivo napunjenosti tokom prvih deset (10) sekundi
   nakon dovršetka provera ispravnosti interne baterije
  • Isključeni režim
   – pritisnite i držite dugme 10–11 sekundi, a zatim ga otpustite. Baterija počinje da se isključuje, a oko tri sekunde kasnije svi LED indikatori baterije će zasvetliti tri puta kako biste znali da se baterija isključila.

Indikator
Battery Health (Ispravnost baterije)

Prikazuje status napunjenosti i ispravnost baterije.
 • Zeleno
  – dobra ispravnost, potpuna napunjenost i spremnost za rad.
 • Narandžasta
  – punjenje (štampač je isključen).
 • Crvena
  – baterija ima internu grešku. Uklonite bateriju i pogledajte Rešavanje problemaRešavanje problema.
 • Treperi crveno
  – greška punjenja, previsoka ili preniska temperatura, greška internog praćenja itd.

Indikator
nivoa napunjenosti
baterije

Prikazuje status napunjenosti i ispravnost baterije.
 • Tri zelene trake
  su uključene, nema treperenja – baterija je potpuno napunjena. Baterija je prestala da se puni.
 • Dve zelene trake
  su uključene, a gornja treperi. Manje od potpunog punjenja.
 • Jedna zelena traka
  treperi – vreme je za punjenje baterije.
 • Nijedna traka
  ne svetli – potrebno je punjenje baterije, ali indikator
  Battery Health (Ispravnost baterije)
  treperi kada se pritisne dugme
  Battery Control (Upravljanje baterijom)
  . Štampač ne može da se uključi.
 • Narandžasto
  – punjenje.