Print (Štampanje) Print Quality (Kvalitet štampe) Print Type (Tip štampe)
Print (Štampanje) Print Quality (Kvalitet štampe) Print Type (Tip štampe)
View content for :
Product:

Print (Štampanje)
Print Quality (Kvalitet štampe)
Print Type (Tip štampe)

Navedite da li štampač treba da koristi traku za štampanje.
Prihvatljive vrednosti:
Thermal Transfer
– koristi traku i medije za termalni prenos.
Direct Thermal
– koristi direktne termalne medije i ne koristi traku.
Povezane ZPL komande:
^MT
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.print_method
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Media Setup (Podešavanje medija)
Print Method (Metod štampanja)