Print (Štampanje) > Applicator (Aplikator) > Applicator Reprint (Ponovno štampanje sa aplikatorom)
Print (Štampanje) > Applicator (Aplikator) > Applicator Reprint (Ponovno štampanje sa aplikatorom)
View content for :
Product:

Print (Štampanje) > Applicator (Aplikator) > Applicator Reprint (Ponovno štampanje sa aplikatorom)

Navedite da li je potrebna visoka ili niska vrednost da bi aplikator ponovo odštampao nalepnicu.
Omogućava ili onemogućava komandu
~PR
, koja omogućava ponovno štampanje poslednje odštampane nalepnice kada je omogućite. Takođe, omogućava dugme
Reprint (Ponovo odštampaj)
na
početnom
ekranu.
Prihvatljive vrednosti:
Low
High
Povezane ZPL komande:
^JJ
~PR
SGD komanda koja se koristi:
device.applicator.reprint