Print (Štampanje) Sensors (Senzori) Manual Calibration (Ručna kalibracija)
Print (Štampanje) Sensors (Senzori) Manual Calibration (Ručna kalibracija)
View content for :
Product:

Print (Štampanje)
Sensors (Senzori)
Manual Calibration (Ručna kalibracija)

Kalibrišite štampač da biste podesili osetljivost medija i senzora
trake
. Ova operacija predstavlja čarobnjak koji vas interaktivno vodi kroz ručnu kalibraciju postavki senzora za medije.
Kompletna uputstva za postupak kalibracije potražite u odeljku Ručna kalibracija medija.
Povezane ZPL komande:
~JC
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.manual_calibration
Tasteri kontrolne table:
Držite
PAUSE
+
FEED
+
CANCEL
2 sekunde da biste pokrenuli kalibraciju.