Print (Štampanje) Sensors (Senzori) Label Sensor (Senzor nalepnica)
Print (Štampanje) Sensors (Senzori) Label Sensor (Senzor nalepnica)
View content for :
Product:

Print (Štampanje)
Sensors (Senzori)
Label Sensor (Senzor nalepnica)

Podesite osetljivost senzora nalepnica.
Ova vrednost se podešava tokom kalibracije senzora. Nemojte da menjate ove postavke, osim u slučaju da od vas to traži Zebra tehnička podrška ili ovlašćeni serviser.
Prihvatljive vrednosti:
0 do 255
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.label_sensor
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Calibration (Kalibracija)