System (Sistem) Settings (Postavke) Power Up Action (Radnja pri uključivanju)
System (Sistem) Settings (Postavke) Power Up Action (Radnja pri uključivanju)
View content for :
Product:

System (Sistem)
Settings (Postavke)
Power Up Action (Radnja pri uključivanju)

Podesite radnju koju štampač treba da preduzme tokom sekvence uključivanja.
Prikazuje ekran menija Wizards (Čarobnjaci).
Prihvatljive vrednosti:
CALIBRATE
– Podešava nivoe i pragove senzora, određuje dužinu nalepnice i postavlja medije na sledeću mrežu.
FEED
– Umeće nalepnice na prvu tačku registracije.
LENGTH
– Određuje dužinu nalepnice pomoću trenutnih vrednosti senzora i uvlači medije na sledeću mrežu.
NO MOTION
– Ukazuje štampaču da ne pomera medij. Morate ručno da proverite da li je mreža ispravno postavljena ili da pritisnete dugme
FEED
da biste postavili sledeću mrežu (prorez između nalepnica).
SHORT CAL
– Podešava pragove za medije i mrežu bez podešavanja pojačanja senzora, određuje dužinu nalepnice i postavlja medije na sledeću mrežu.
Povezane ZPL komande:
^MF
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.power_up_action
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Calibration (Kalibracija)