System (Sistem) Language (Jezik)
System (Sistem) Language (Jezik)
View content for :
Product:

System (Sistem)
Language (Jezik)

Ovu postavku koristite da biste izabrali neki od 19 jezika za prikazivanje i štampanje informacija.
Izbor jezika za ovaj parametar prikazuje se po nazivu jezika, na jeziku kojim je naziv prikazan.
Prikazuje ekran menija Wizards (Čarobnjaci).
Prihvatljive vrednosti:
ENGLISH, SPANISH, FRENCH, GERMAN, ITALIAN, NORWEGIAN, PORTUGUESE, SWEDISH, DANISH, DUTCH, FINNISH, CZECH, JAPANESE, KOREAN, ROMANIAN, RUSSIAN, POLISH, SIMPLIFIED CHINESE, TRADITIONAL CHINESE
Povezane ZPL komande:
^KL
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
General Setup (Opšte podešavanje)
Language (Jezik)