Meni Language (Jezik)
Meni Language (Jezik)

Meni Language (Jezik)

U ovom odeljku izložene su informacije o meniju Language (Jezik) štampača.
Postavka jezika
Language (Jezik)
Ako je potrebno, promenite jezik koji štampač prikazuje.
SGD: display.language
Dostupne opcije za ovaj parametar prikazane su na jeziku koji možete da čitate.
Command Language (Jezik komandi)
Prikažite i izaberite odgovarajući jezik komandi.
SGD: device.languages
Command Char (komandni znak)
Prefiks komande za format je dvocifrena heks vrednost koja se koristi kao oznaka mesta parametra u uputstvu za ZPL/ZPL II format. Štampač traži ovaj heks znak kako bi označio početak uputstva za ZPL/ZPL II format. Podesite znak komande za format koji odgovara onoj koja se koristi u formatima nalepnice.
SGD:zpl.format_prefix
Control Char (kontrolni znak)
Podesite znak prefiksa za kontrolu koji odgovara onom koji se koristi u formatima nalepnice.
SGD: zpl.command_prefix
Delimeter Char (Znak za razdvajanje)
Znak za razgraničavanje je dvocifrena heks vrednost koja se koristi kao oznaka mesta parametra u uputstvu za ZPL/ZPL II format. Podesite znak za razgraničavanje koji odgovara onom koji se koristi u formatima nalepnice.
SGD: zpl.delimiter
ZPL Mode (ZPL režim)
Podesite režim koji odgovara onom koji se koristi u formatima nalepnice. Ovaj štampač prihvata formate nalepnica napisane koristeći ZPL ili ZPL II komande, čime se eliminiše potreba za ponovnim upisivanjem ZPL komandi koje već postoje. Štampač ostaje u izabranom režimu dok se ne promeni na jedan od načina navedenih ovde.
SGD: zpl.zpl_mode
Virtual Device (virtuelni uređaj)
Ako su na štampaču instalirane aplikacije za virtuelni uređaj, možete da ih prikažete ili omogućite/onemogućite u ovom korisničkom meniju. Više informacija o virtuelnim uređajima potražite u korisničkom priručniku za odgovarajući virtuelni uređaj ili se obratite lokalnom prodavcu.
SGD: apl.selector