Meni Tools (Alatke)
Meni Tools (Alatke)

Meni Tools (Alatke)

U ovom odeljku navedene su informacije o meniju Tools (Alatke) štampača.
Postavka Tools (Alatke)
Opis
Print Information (Štampanje informacija)
Štampa nalepnicu sa konfiguracijom štampača, profil senzora, informacije o bar-kodu, informacije o fontu, slike, formate, izveštaj koji se dobija pritiskom na dva tastera i mrežne postavke.
SGD: device.user_vars.display_ wmlsg_printlist
Backlight Timeout (Vremensko ograničenje pozadinskog osvetljenja)
Podešava trajanje LCD pozadinskog osvetljenja u sekundama.
SGD: display.backlight_on_time
Power-Up Action (Radnja pri pokretanju)
Podesite radnju koju štampač treba da preduzme tokom sekvence uključivanja, na primer, no motion (ukazuje štampaču da ne pomera medij), calibrate (kalibracija) itd.
SGD: ezpl.power_up_action
Head-Close Action (Radnja pri zatvaranju glave)
Podesite radnju koju štampač treba da preduzme prilikom zatvaranja glave za štampanje, na primer, feed (uvlačenje), calibrate (kalibracija) itd.
SGD: ezpl.head_close_action
Load Defaults (Učitaj fabričke postavke)
Vraćanje određenih postavki štampača, servera za štampanje i mreže na podrazumevane fabričke vrednosti. Budite pažljivi prilikom učitavanja podrazumevanih vrednosti jer će biti potrebno da ponovo učitate sve postavke koje ste ručno promenili. Ova stavka menija je dostupna kroz dva korisnička menija sa različitim podrazumevanim vrednostima za svaki od njih.
SGD: ezpl.load_defaults
Label Length Cal (Kalibracija dužine nalepnice)
Kalibrišite štampač da biste podesili dužinu nalepnice.
Diagnostic Mode (Dijagnostički režim)
Koristite ovu dijagnostičku alatku da bi štampač odštampao heksadecimalne vrednosti za sve podatke koje je štampač primio.
SGD: device.user_vars.display_ diagnostic_list
ZBI Enabled? (ZBI omogućen?)
Ova stavka menija označava da li je opcija softvera Zebra Basic Interpreter (ZBI 2.0TM.) omogućena na računaru. Ako želite da kupite ovu opciju, obratite se Zebra prodavcu da biste dobili više informacija.
SGD: zbi.key
Password Protect (Zaštićeno lozinkom)
Izaberite nivo zaštite pomoću lozinke za stavke korisničkog menija. Podrazumevana lozinka štampača je 1234.
SGD: display.password.level