Problemi sa komunikacijom
Problemi sa komunikacijom

Problemi sa komunikacijom

Ako postoji problem sa prenosom podataka između računara i štampača, postavite štampač u režim za dijagnostiku komunikacije (koji se naziva i DUMP režim). Štampač štampa ASCII znakove i njihovu tekstualnu reprezentaciju (ili tačku „.“ ako je u pitanju znak koji ne može da se odštampa) od podataka primljenih od računara hosta.
 1. Da biste prešli u režim dijagnostike komunikacije (Communications Diagnostics Mode):
 2. Odštampajte nalepnicu sa konfiguracijom kao što je prethodno opisano.
  Na kraju dijagnostičkog izveštaja, štampač će odštampati „Press FEED key to enter DUMP mode“ (Pritisnite taster FEED da biste aktivirali režim DUMP).
 3. Pritisnite taster
  FEED
  (Uvlačenje). Štampač će odštampati „Entering DUMP mode“ (Prelazak u režim DUMP).
  Ako taster
  FEED
  (Uvlačenje) ne pritisnete u toku od 3 sekunde, štampač će odštampati „DUMP mode not entered“ (Režim DUMP nije aktiviran) i nastaviće sa normalnim radom.
Štampač je u režimu DUMP i štampa ASCII heksadecimalne kodove svih podataka koji mu se pošalju i njihovu tekstualnu reprezentaciju (ili „.“ ako znak nije moguće odštampati).
Kreiraće se datoteka sa oznakom tipa datoteke .dmp koja sadrži informacije o ASCII znakovima i sačuvati u memoriji štampača. Može da se prikazuje, klonira ili briše koristeći aplikaciju ZebraNet Bridge. Više informacija o aplikaciji ZebraNet Bridge potražite na veb lokaciji zebra.com/zebranetbridge.
Da biste izašli iz režima dijagnostike komunikacije (Communications Diagnostics Mode) i vratili štampač na normalan rad:
 1. Isključite štampač.
 2. Sačekajte 5 sekundi.
 3. Uključite štampač.