Primer nalepnice sa konfiguracijom
Primer nalepnice sa konfiguracijom

Primer nalepnice sa konfiguracijom

U nastavku je navedeno nekoliko primera slika na kojima je prikazan otisak nalepnice sa konfiguracijom.
Primer nalepnice sa konfiguracijom (1/3)
Primer nalepnice sa konfiguracijom (2/3)
Primer nalepnice sa konfiguracijom (3/3)
1
Test glave za štampanje
2
Naziv uređaja
3
Serijski broj štampača
4
Verzija firmvera
5
MFI podrška
6
Adresa Bluetooth radija
7
Instalirana 802.11 opcija
8
Informacije o Ethernet vezi
9
Mrežne informacije
10
Instalirani periferni uređaji
11
Instalirana fleš i RAM memorija
12
Maksimalna veličina nalepnice
13
Interni čitljivi fontovi
14
Datoteke učitane u memoriju štampača (obuhvata unapred skalirane ili skalabilne fontove)
15
Podržani su jezici za programiranje CPCL i ZPL