Meni Settings (Postavke)
Meni Settings (Postavke)

Meni Settings (Postavke)

U ovom odeljku navedene su informacije o meniju Settings (Postavke) štampača.
Postavka štampanja
Opis
Darkness (Zatamnjenost)
Podesite zatamnjenost na najnižu postavku koja daje dobar kvalitet štampe. Ako podesite preveliku zatamnjenost, slika na nalepnici može da bude nejasno odštampana, bar-kodovi se možda neće ispravno skenirati ili glava za štampanje može prerano da se pohaba.
SGD: print.tone_zpl
Print Speed (Brzina štampanja)
Izaberite brzinu za štampanje nalepnice (datu u inčima po sekundi). Manje brzine štampe obično daju bolji kvalitet.
SGD: media.speed
Tip medija
Izaberite tip medija koji koristite.
SGD: ezpl.media_type
Otcepljivanje
Ako je potrebno, nakon štampanja podesite položaj medija preko trake za otcepljivanje.
SGD: ezpl.tear_off
Print Width (Širina štampanja)
Navedite širinu nalepnica koje se koriste. Podrazumevana vrednost je maksimalna širina za štampač na osnovu TPI vrednosti glave za štampanje.
SGD: ezpl.print_width
Režim štampanja
Izaberite režim štampanja koji je kompatibilan sa opcijama štampača.
SGD: ezpl.print_mode
Label Top (Vrh nalepnice)
Ako je potrebno, vertikalno pomerite položaj slike na nalepnici.
  • Negativni brojevi pomeraju sliku naviše na nalepnici (ka glavi za štampanje).
  • Pozitivni brojevi pomeraju sliku naniže na nalepnici (dalje od glave za štampanje) za navedeni broj tačaka.
SGD: zpl.label_top
Left Position (Levi položaj)
Ako je potrebno, horizontalno pomerite položaj otiska na nalepnici. Pozitivni brojevi pomeraju levu ivicu slike ka centru nalepnice za izabrani broj tačaka, dok negativni brojevi pomeraju levu ivicu slike ka levoj ivici nalepnice.
SGD: zpl.left_position
Reprint Mode (Režim ponovnog štampanja)
Kada je režim ponovnog štampanja omogućen, možete ponovo da odštampate poslednju odštampanu nalepnicu tako što ćete izdati određene komande ili tako što ćete pritisnuti taster DOWN ARROW (Strelica nadole) na tastaturi.
SGD: ezpl.reprint_mode
Label Length Max (Maks. dužina nalepnice)
Postavite maksimalnu dužinu nalepnice na vrednost koja je za 25,4 mm (1 inč) veća od stvarne dužine nalepnice, plus razmak između nalepnica. Ako podesite vrednost na manju od dužine nalepnice, štampač pretpostavlja da je umetnut kontinuirani medij, zbog čega štampač ne može da se kalibriše.
SGD: ezpl.label_length_max
Language (Jezik)
Ako je potrebno, promenite jezik koji štampač prikazuje.
Kako bi izbor bio lakši, dostupne opcije za ovaj parametar prikazane su na jeziku koji možete da čitate.