Kontrolna tabla
Kontrolna tabla

Kontrolna tabla

Štampači serije ZQ600 Plus opremljeni su kontrolnom tablom sa tastaturom, LCD grafičkim korisničkim interfejsom u boji i dva višenamenska dugmeta. LCD interfejs omogućava lako prikazivanje i izbor mnogih funkcija štampača. Neke funkcije LCD interfejsa su sledeće:
 • LCD ekran u boji koji nije osetljiv na dodir i koji podržava vidljivu površinu od 288x240 piksela.
 • Ekran je vidljiv na sobnom svetlu i u noćnim uslovima.
 • Može da prikazuje tekst i slike u boji.
 • Da bi uštedeo energiju, ekran se zatamnjuje nakon vremenskog ograničenja koje može da se konfiguriše.
Kontrolna tabla
1
Statusna traka štampača
Ukazuje na status nekoliko funkcija štampača.
2
Traka za navigaciju
Prikazuje opcije koje korisnik može da izabere.
3
Dugme
OK
(U redu)
Bira ili potvrđuje ono što je prikazano na ekranu.
4
Dugme
POWER
(Napajanje)
Dugme
POWER
(Napajanje) uključuje i isključuje štampač. Pomoću njega se i prebacuje štampač u režim mirovanja i budi iz njega.
Normalno ponašanje pokretanja sistema
 • Pritisnite
  POWER
  (Napajanje) da biste uključili štampač.
 • Kada otpustite dugme
  POWER
  (Napajanje), kružni indikator napajanja treperi dok se štampač pokreće.
 • Kada se sekvenca pokretanja završi, kružni indikator napajanja prestaje da treperi i ostaje neprekidno da svetli. Boja kružnog indikatora napajanja zavisi od statusa napunjenosti.
Ponašanje LED indikatora u režimu mirovanja
 • Ako dugme
  POWER
  (Napajanje) držite pritisnutim manje od 3 sekunde, štampač će preći u režim mirovanja.
 • Tokom režima mirovanja, indikator
  POWER
  (Napajanje) sporo pulsira zelenom, narandžastom ili crvenom bojom, u zavisnosti od toga da li se štampač ispravno puni.
Ponašanje pri isključivanju
 • Dugme
  POWER
  (Napajanje) držite pritisnuto oko 3 sekunde da biste isključili štampač.
 • Na ekranu će se prikazati SHUTTING DOWN (Isključivanje) pre nego što se štampač isključi.
5
Dugme
FEED
(Uvlačenje)
Pritisnite dugme
FEED
(Uvlačenje) da biste uvukli praznu nalepnicu ili softverski određenu dužinu medija dnevnika.
6
Dugmad sa strelicama (
ARROW
)
Dugmad
UP ARROW
(Strelica nagore) i
DOWN ARROW
(Strelica nadole) menjaju vrednosti parametara. Pomoću dugmadi
LEFT ARROW
(Strelica nalevo) i
RIGHT ARROW
(Strelica nadesno) krećite se nalevo i nadesno.
7
Dugme
LEFT SELECT
(Levi izbor)
Izvršavaju komande prikazane direktno iznad njih na ekranu.
Dugme
RIGHT SELECT
(Desni izbor)
8
Ekran
Prikazuje trenutni status štampača i omogućava korisniku da se kreće kroz sistem menija.
* Prikazuju se samo ikone relevantne za trenutni status štampača.