Meni Network (Mreža)
Meni Network (Mreža)

Meni Network (Mreža)

U ovom odeljku navedene su informacije o meniju Network (Mreža) štampača.
Mrežna postavka
Opis
Active Print Server (Aktivni server za štampanje)
Obaveštava vas o prisustvu aktivnog servera. Samo po jedan server za štampanje može da bude instaliran odjednom, zbog čega je instaliran server za štampanje ujedno i aktivni server za štampanje.
SGD: ip.active_network
Primary Network (Primarna mreža)
Prikažite ili izmenite da li se bežični server za štampanje smatra primarnim. Možete da izaberete koji je primarni.
SGD: ip.primary_network
WLAN IP Address (WLAN IP adresa)
Pogledajte i, ako je potrebno, promenite WLAN IP adresu štampača.
SGD: wlan.ip.addr
WLAN Subnet Mask (WLAN podmrežna maska)
Pogledajte i, ako je potrebno, promenite WLAN podmrežnu masku.
SGD: wlan.ip.netmask
WLAN Gateway (WLAN mrežni prolaz)
Pogledajte i, ako je potrebno, promenite podrazumevani WLAN mrežni prolaz.
SGD: wlan.ip.gateway
WLAN IP Protocol (WLAN IP protokol)
Ovaj parametar označava da li vi (trajno) ili server (dinamično) bira WLAN IP adresu.
SGD: wlan.ip.protocol
WLAN MAC Address (WLAN MAC adresa)
Prikažite WLAN MAC (Media Access Control – kontrola pristupa medijumu) adresu servera za štampanje koji je instaliran u štampač.
SGD: wlan.mac_addr
ESSID
Extended Service Set Identification (ESSID) predstavlja identifikator za bežičnu mrežu. Ovo podešavanje, koje nije moguće izmeniti na kontrolnoj tabli, daje ESSID za trenutnu bežičnu konfiguraciju.
SGD: wlan.essid
AP MAC Address (AP MAC adresa)
Prikazuje AP MAC adresu povezanu sa štampačem.
SGD: wlan.bssid
Channel (Kanal)
Pregledajte bežični kanal koji se koristi kada je bežična mreža aktivna i potvrđenog identiteta.
SGD: wlan.channel
Signal
Pregledajte jačinu bežičnog signala kada je bežična mreža aktivna i potvrđenog identiteta.
SGD: wlan.signal_strength
Wired IP Address (Žična IP adresa)
Pogledajte i, ako je potrebno, promenite žičnu IP adresu štampača.
SGD: internal_wired.ip.addr
WIRED Subnet Mask (Žična podmrežna maska)
Prikažite i, ako je potrebno, promenite žičnu podmrežnu masku.
SGD: internal_wired.ip.netmask
Wired Gateway (Žični mrežni prolaz)
Pogledajte i, ako je potrebno, promenite postavku mrežnog prolaza.
SGD: internal_wired.ip.gateway
Wired IP Protocol (Žični IP protokol)
Ovaj parametar označava da li korisnik (trajno) ili server (dinamično) bira IP adresu. Ako je izabrana dinamička opcija, ovaj parametar saopštava metode kojima žični ili bežični server za štampanje prima IP adresu sa servera.
SGD: internal_wired.ip.protocol
Wired MAC Address (Žična MAC adresa)
Pogledajte i, ako je potrebno, promenite MAC adresu štampača.
SGD: internal_wired.mac_addr
IP Port (IP port)
Ova postavka štampača odnosi se na broj porta internog žičnog servera za štampanje koji TCP usluga štampe nadgleda. Na ovaj port treba da bude usmerena normalna TCP komunikacija sa hosta.
SGD: ip.port
IP Alternate Port (Alternativni IP port)
Ova komanda podešava broj porta za alternativni TCP port.
SGD: ip.port_alternate
Print Information (Štampanje informacija)
Odštampajte navedene informacije na jednoj ili više nalepnica. Ova stavka menija je dostupna kroz tri korisnička menija sa različitim podrazumevanim vrednostima za svaki od njih.
SGD: device.user_vars.display_ wmlsgd_printlist
Reset Network (Resetuj mrežu)
Ova opcija resetuje žični ili bežični server za štampanje i čuva promene koje ste napravili na mrežnim postavkama.
Visibility Agent (Vidljivi agent)
Kada je štampač povezan na žičnu ili bežičnu mrežu, pokušavaće da se poveže na Asset Visibility Service kompanije Zebra koristeći Zebra Printer Connector zasnovan na informatičkom oblaku koristeći šifrovanu „web socket“ vezu sa potvrdom identiteta pomoću sertifikata. Štampač šalje podatke za otkrivanje, postavke i upozorenja. Podaci koji se štampaju bilo kojim formatom nalepnica se NE prenose. Da biste izašli iz ove funkcije, onemogućite ovu postavku.
SGD: weblink.zebra_connector. enable
Load Defaults (Učitaj fabričke postavke)
Vraćanje određenih postavki štampača, servera za štampanje i mreže na podrazumevane fabričke vrednosti. Budite pažljivi prilikom učitavanja podrazumevanih vrednosti jer će biti potrebno da ponovo učitate sve postavke koje ste ručno promenili. Ova stavka menija je dostupna kroz dva korisnička menija sa različitim podrazumevanim vrednostima za svaki od njih.
SGD: ezpl.load_defaults