Idle Display (Ekran je u stanju mirovanja)
Idle Display (Ekran je u stanju mirovanja)

Idle Display (Ekran je u stanju mirovanja)

Dok se prikazuje Idle Display (Ekran u stanju mirovanja), pritisnite dugme
LEFT SELECT
(Levi izbor) da biste otišli u meni Home (Početni meni) štampača.