Korisnički meniji
Korisnički meniji

Korisnički meniji

U ovom odeljku je opisano kako da se krećete kroz Korisničke menije (User).
Pritisnite
LEFT SELECT
(Levi izbor) da biste se vratili na početni meni. Štampač se automatski vraća na meni Home (Početni meni) nakon 15 sekundi neaktivnosti u korisničkom meniju.
▼ i ▲ označavaju da je moguće promeniti vrednost. Sve promene koje unesete biće odmah sačuvane. Pritisnite dugme
UP ARROW
(Strelica nagore) ili
DOWN ARROW
(Strelica nadole) da biste se kretali kroz prihvatljive vrednosti.
Da biste se kretali kroz stavke u korisničkom meniju, pritisnite dugme
LEFT ARROW
(Strelica nalevo) ili
RIGHT ARROW
(Strelica nadesno).
Reč u donjem desnom uglu ekrana ukazuje na dostupnu radnju.
Pritisnite
OK
(U redu) ili pritisnite
RIGHT SELECT
(Desni izbor) da biste obavili prikazanu radnju.