Zamenite glavu za štampanje
Zamenite glavu za štampanje

Zamenite glavu za štampanje

Pre nego što počnete, pregledajte postupke za uklanjanje postojeće glave za štampanje i instalirajte novu.
Pripremite radnu površinu koju ćete zaštititi od elektrostatičkog pražnjenja. Površina mora da bude zaštićena od statičkog elektriciteta. Koristite ispravno uzemljenu provodničku podlogu na kojoj ćete držati štampač. Obavezno stavite provodničku traku oko ručnog zgloba.
Isključite štampač iz izvora napajanja i sačekajte da se štampač ohladi kako biste sprečili povrede ili oštećenje strujnog kola štampača.
Pre nego što počnete, otvorite štampač tako što ćete povući reze za otpuštanje unapred, podignite gornji poklopac i pratite korake u odeljcima Uklanjanje glave za štampanje i Zamena glave za štampanje.