התראה: Printhead Under Temp (טמפרטורת ראש ההדפסה נמוכה מדי)
התראה: Printhead Under Temp (טמפרטורת ראש ההדפסה נמוכה מדי)

התראה: Printhead Under Temp (טמפרטורת ראש ההדפסה נמוכה מדי)

טמפרטורת ראש ההדפסה נמוכה מטמפרטורת הפעולה הנדרשת להדפסה תקינה.
התראת נורית חיווי המצב:
התראת הצג:
סיבות אפשריות ופתרונות אפשריים:
  • טמפרטורת הסביבה במיקום המדפסת נמוכה מטווח טמפרטורת ההפעלה שנקבע במפרט. כבה את המדפסת ולאחר מכן העבר את המדפסת למיקום חם יותר והמתן עד שהיא תתחמם באופן טבעי. שינויי טמפרטורה מהירים מדי עשויים לגרום להתעבות של לחות בתוך המדפסת ועליה.
  • קיימת תקלה בתרמיסטור של ראש ההדפסה. כבה את המדפסת על ידי לחיצה ממושכת על
    POWER
    (הפעלה) למשך חמש שניות. המתן עד לכיבוי מוחלט של המדפסת והפעל אותה. אם המדפסת אינה מתאוששת מהשגיאה הזו, פנה לטכנאי שירות.